DUK

DUK

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai – specialiojo planavimo dokumentai, rengiami siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, kitą su žemės naudojimu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir jai alternatyvios veiklos subjektų žemėvaldas.
Šiems projektams atlikti rekomenduojama, kad Jūsų sklypas turėtų atliktus kadastrinius (geodezinius) matavimus (mūsų specialistai gali parengti). Reikia turėti ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą, žemės ūkio paskirties žemės sklypo registravimo pažymėjimą (plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,50 ha), bei rajono savivaldybės architektūros skyriaus išduotas projektavimo sąlygas.
Norint pasistatyti ūkininko sodybą ant žemės ūkio paskirties žemės;

Norint įveisti mišką ne miško žemėje.


Tai projektai, kurių dėka galima padalinti arba sujungti žemės sklypą į atskirus sklypus ir atvirkščiai, nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties.
Šiems projektams atlikti reikia, kad Jūsų sklypui būtų atlikti kadastriniai (geodeziniai)
matavimai, Nacionalinės žemės tarnybos teritorinių skyrių išduotą leidimą formavimo – pertvarkymo projektui rengti, bei rajono savivaldybės architektūros skyriaus išduotas projektavimo sąlygas.

Norint padalinti žemės sklypus nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties;

Sujungiant tos pačios pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties sklypus;

Formuojant naujus valstybinės žemės sklypus;

Padalinant žemės ūkio paskirties žemės sklypus, atidalijant jame esantį namų valdos ir (arba) miškų sklypus, pakeičiant šių sklypų žemės naudojimo paskirtį.

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų ir ribų nustatymas, žemės sklypo plano ir kitų kadastro duomenų reikalingų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, parengimas.
Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą, preliminarius žemės sklypo planus, statinių esančių tame sklype teisinę registraciją.
Įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų pertvarkymą;

Keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;

Formuojant kitos paskirties ir žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypus (žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti, asmeninio ūkio žemės sklypams privatizuoti, ūkininkams perkantiems iš valstybės suprojektuotus žemės sklypus ir suprojektuotus kitos paskirties žemės sklypus prie pastatų kaimo gyvenamosiose vietovėse);

Perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.
Jeigu žemės sklype buvo pastatyti, rekonstruoti, kapitaliai suremontuoti statiniai ar iškviesti tvenkiniai, nutiesti keliai ar įrengti kiti inžineriniai statiniai. Šiuo atveju žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeičiami ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo arba statinio kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.

Tai topografijos – geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių
objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais. Topografiniame plane išsamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeninės ir analoginės formų.

Reikia turėti teritorijos, kurioje bus daroma inžinerinė – topografinė nuotrauka, ištrauką arba nurodyti teritorija vietovėje gyvai.
Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus.
Šie darbai atliekami atstatant sunaikintus riboženklius arba sutikslinant esamų riboženklių vietą įtarus kad jie galėjo būti neleistinai perkelti. Rengiantis pirkti, išsinuomoti ar kita forma įsigyti žemės sklypą, rekomenduojama atlikti esamų riboženklių sutikslinimą (patikrinimą), pagal žemės sklypo ribų planą kuris bus pateikiamas sandoriui atlikti.
Tai geodeziniai matavimai, atliekami baigus statyti įvairius pastatus. Nuotrauka parengiama atliekant kontrolinius statinio matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje. Reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti. Tikrinama ar pastatyti pastatai atitinka techninį projektą, tikrinama ar išlaikyti atstumai nuo ribų, tikrinama ar tvoros neišlenda už sklypo ribų. Inžinerinių tinklų išpildomoji (geodezinė) nuotrauka. Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos. Tai inžinerinių tinklų erdvinės padėties nustatymas geodeziniais matavimais, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų bei įgilinimą nuo žemės paviršiaus. Nustatyti tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir nustatyta tvarka suderinus geodezines kontrolines nuotraukas.